Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

 

Biuro Rachunkowe RACMISTRZ

ul. Warszawska 15c lok 5

005-200 Wołomin

TEL 227878714

KONTAKT Z NAMI >

Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ

 

We wszystkich podmiotach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym sprawozdania finansowe zostały już sporządzone. Teraz nadszedł czas na ich zatwierdzenie oraz złożenie do właściwych urzędów.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 30 czerwca. Niedopełnienie tego obowiązku wyłącza możliwość podziału zysku netto i pokrycia straty netto. Ponadto, w przypadku spółek kapitałowych pozbawia wspólników prawa do roszczenia o wypłatę dywidendy. Niedotrzymanie ustawowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie jest zagrożone karą, ale rodzi obowiązek dwukrotnego składania sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym: sprawozdania finansowego niezatwierdzonego (do 15 lipca) oraz sprawozdania finansowego zatwierdzonego (w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu).

Natomiast podmiot, który nie złoży sprawozdania do urzędu skarbowego lub KRS spotka się już z konsekwencjami karnymi. Podatnikowi podatku dochodowego od soób prawnych niewpisanemu do KRS, który pomimo takiego obowiązku nie złoży sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego najpóźniej do 10 lipca grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe, która może wynieść od 225 zł do nawet 45.000 zł. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS nie złożenia sprawozdania do KRS w terminie do 15 lipca sąd rejestrowy najpierw wzywa obowiązanych do ich złożenia w dodatkowym siedmiodniowym terminie, pod rygorem zastosowania grzywny w wysokości do 15.000 zł, przy czym grzywna ta może być orzekana wielokrotnie, bez ograniczeń co do maksymalnej łącznej kwoty, i nie może zostać zamieniona na areszt.

Co ważne, również spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które prowadzą księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów maja obowiązki względem KRS. Muszą one złożyć oświadczenie o braku obowiązku składania sprawozdania finansowego za 2018 r. w terminie do 30 czerwca.

Warto również pamiętać, iż od 15.03.2018 r. zmieniły się zasady składania sprawozdań do KRS - obecnie jest to możliwe tylko formie elektronicznej. Ma to swoje zalety, jak chociażby brak kosztów z tym związanych, ale powoduje również problemy, szczególnie w przypadku spółek, gdzie członkami zarządu są obcokrajowcy,

 


Za niezłożenie sprawozdania do KRS i urzędu skarbowego grozi kara!

20 czerwca 2019