Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

22 787 87 14

e-mail

rach.biuro@interia.pl

Wysokość składek na ubezpieczenia

23 stycznia 2019

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne *

Składki za styczeń - grudzień 2019 r.

 

Rodzaj składki                                                           

Z dobrowolnym ubezpieczeniemchorobowym                                                      

Bez dobrowolnegoubezpieczenia chorobowego

 

Ubezpieczenia społeczne ** 

904,60 zł

834,55 zł

 

Ubezpieczenie zdrowotne 

342,32 zł

342,32 zł

Fundusz Pracy  

70,05 zł 

70,05 zł

 

SUMA

1316,97 zł

1246,92 zł

 

 

zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2019 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.). Od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.250 zł.

Za styczeń - grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 

 • 131,76 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

 • 54,00 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

 • 16,54 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

 • 11,27 (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób
 • ubezpieczenie zdrowotne -  patrz niżej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.: 

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie I,

 • twórcy i artyści,

 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

 • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich  zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

 • oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2019 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek). Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 4.765 zł.

Za styczeń - grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 558,08 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

 • 228,72 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

 • 70,05 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

 • 47,75 (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób
 • ubezpieczenie zdrowotne   

W 2019 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3803,56 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2019 r., nie może być niższa niż: 342,32 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

 • Fundusz Pracy

Składka na Fundusz Pracy w 2019 r. nie może być niższa niż:

 • 70,05 zł (tj. 2,45%)

I

 
 
 

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 wynosi 142 950 zł.